jest pusty
  • Promocje
  • Regulamin
  • Kontakt
  • O firmie
  • Dostawa
  • Płatności
Regulamin

§1
Postanowienia ogólne


   1. Internetowy Sklep Budowlany działający pod adresem http://www.skleptynki.pl prowadzony jest przez: Baza-Plus s.c. Transport-Sprzedaż Materiałów Budowlanych P. Maliszewski, S.Maliszewski, zarejestrowaną w 05-820 Piastów ul. Dworcowa 56a, woj. mazowieckie, NIP: 534-23-75-131, REGON: 141211319, zwany dalej Sprzedającym.
 
§2 Warunki składania zamówienia

1. Internetowy Sklep Budowlany http://www.skleptynki.pl służy do dokonywania zakupów, produktów prezentowanych na stronie WWW za pośrednictwem sieci Internet.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

3. Zamówienia mogą być realizowane na terenie całej Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.

4. Wszystkie ceny w http://www.skleptynki.pl wyrażone są w polskich złotych. Ceny produktów są przedstawiane tylko w formie cen brutto (z podatkiem VAT).

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takich przypadkach Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone i zapłacone.

6. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie, http://www.skleptynki.pl wybór formy płatności, przesłanie zamówienia oraz potwierdzenie zamawianego towaru klikając w link otrzymany na podany w formularzu e-mail.

7. Kupujący przy złożeniu zamówienia zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz numeru telefonu, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zlecenia.

8. Otrzymanie przez http://www.skleptynki.pl każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefonicznie przez Sprzedającego.

9. W uzasadnionych przypadkach sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia.

10. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w przeciągu 3 dni od daty złożenia nie będą rozpatrywane.

11. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godz. 17, a w soboty po godz. 13 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

12. Kolory i odcienie na zdjęciach produktów przez nas sprzedawanych mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych, dlatego zachęcamy w miarę możliwości do ich obejrzenia w naszej siedzibie (patrz kontakt).

13. Internetowy Sklep Budowlany skleptynki.pl zastrzega sobie prawo usuwania i wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

14. Internetowy Sklep Budowlany skleptynki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzone przez producentów oraz ewentualne błędy w opisie produktów.

15. Sprzedający wystawia paragon lub Fakturę VAT jeśli została zaznaczona taka opcja w procesie składania zamówienia, wówczas w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.

16. Klienci http://www.skleptynki.pl biorą udział w akcjach promocyjnych i rabatowych zgodnie z bieżącą ofertą zamieszczoną na stronach Sklepu.

17. Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Internetowego Sklepu Budowlanego i akceptuje jego postanowienia.

 
§3 Cena wysyłki

1. Towary są dostarczane pod adres wskazany przez Kupującego za pośrednictwem naszego transportu lub firmy kurierskiej.

2. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do Kupującego. Koszt dostawy jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany Kupującemu.

3. W przypadku, gdy okaże się, że transport towaru jest zbyt wysoki lub ze względów technicznych nie można dowieźć towaru do klienta, wówczas za porozumieniem stron zamówienie może zostać anulowane.

4. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firmy kurierskiej oraz Prawie Przewozowym.

 
§4 Warunki dostawy i płatności

 1. Przewidywany termin realizacji dostawy od 24 godzin do 14 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia (termin dostawy towarów = czas realizacji zamówienia + czas przewozu). W przypadku zamówień specjalnych czas może być dłuższy. W przypadku jeśli zamówiony towar jest niedostępny w określonym przy potwierdzeniu zamówienia terminie, Sprzedający bezzwłocznie poinformuje Kupującego o przewidywanym nowym czasie dostawy. W razie braku akceptacji nowego terminu dostawy lub nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.

2. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia dostaw wynikłe nie z jego winy, w szczególności za opóźnienia wynikłe z winy producenta lub firmy kurierskiej.

3. Formy płatności:

A) Przedpłata na konto - w przypadku płatności przelewem towar jest pakowany i wysyłany do klienta po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

B) Płatne przy odbiorze - kurierowi,
UWAGA - w przypadku wysyłki paletowej kurierem EtLogistik nie ma możliwości wysyłki za pobraniem, gdyż firma nie obsługuje takiej formy rozliczeń

C) Osobiście - odbiór w siedzibie firmy,

D) za pośrednictwem systemu płatniczego Płatności.pl - w przypadku rezygnacji z zamówionego towaru już po jego opłaceniu lub w przypadku zwrotu towaru Sprzedającemu klient zostanie obciążony kwotą prowizji pobraną przez system Płatności.pl

 
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane także w sytuacji, gdy (a) transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym Płatności.pl (b) we wskazanych czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości.

 §5 Uprawnienia Kupującego

 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ogólną zasadą jest, że Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni, z wyjątkiem wskazanym w punkcie kolejnym.

2. Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu.

3. Sprzedający informuje, że Towar oferowany w naszym Internetowym Sklepie Budowlanym jest w dużej mierze wykonywany na zamówienie i nie podlega zwrotowi. Właściwości zamawianych towarów są każdorazowo określane przez Klientów, a na ich podstawie są realizowane zindywidualizowane zamówienia. W takich przypadku, Kupującemu zgodnie z postanowieniami pkt 2 §5 nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w pkt 1 §5 Regulaminu.

4.Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru w    oryginalnym, nieuszkodzonym  opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z   kompletem dokumentów. Zwrot należności za zwrócone towary, po potrąceniu kosztów przesyłki, nastąpi na wskazane przez Państwa konto bankowe . Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący. 

 
§6 Reklamacje
 
1. Podczas odbioru towaru, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki i jeśli jej stan sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości, Kupujący winien sprawdzić brak uszkodzeń w obecności kuriera. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu będą rozpatrywane jedynie na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.

2. Towary sprzedawane w http://www.skleptynki.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancjami producentów.

3. Warunki gwarancji są uregulowane w dostarczanych każdorazowo wraz produktem dokumentach gwarancyjnych.

4. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z http://www.skleptynki.pl za pośrednictwem e-maila z opisem i zdjęciami wady. Kupujący otrzyma wówczas szczegółowe informacje dotyczące dalszego postępowania z uszkodzonym towarem.

5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Kupujący zostanie obciążony kosztami przesyłki reklamowanego towaru.

 §7 Postanowienia końcowe
 
1. Internetowy Sklep Budowlany ttp://www.skleptynki.pl zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i Regulaminie bez wcześniejszego powiadomienia, publikując zmiany na stronach internetowych Sklepu.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

4.Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach: podania nieprawdziwych danych osobowych, nie dokonania aktualizacji podanych informacji osobowych przed złożeniem zamówienia, udostępnienia własnego loginu lub hasła osobom trzecim.

5. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres sklepu. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Ładowanie...